fbpx

Polityka prywatności

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest EAST2WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kuropatwy 34S, 02-892 Warszawa); Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704983; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9512450567; REGON: 368834208 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@gazetaplus.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć: wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, lub inne identyfikatory internetowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii np. dane o lokalizacji.
 4. Pod pojęciem przetwarzania danych należy rozumieć: wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.
 5. Pod pojęciem Partnerów Biznesowych należy rozumieć zaufane podmioty, z którymi Administrator prowadzi współpracę.
 6. W związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w zakresie koniecznym do świadczenia Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, a także zbiera informacje o aktywności Usługobiorców w Serwisie. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne. Jednak, w przypadku zawierania z Administratorem umów o świadczenie Usług Elektronicznych, niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie Internetowym danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Ponadto, czasami podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych).
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i aby mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym pod linkiem: https://gazetaplus.pl/regulamin
 11. Administrator zapewnia, że nie planuje świadomie zbierać danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Zakres zebranych danych osobowych nie obejmuje wieku tych osób.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są zbierane w następujący sposób:
  1. Usługobiorca osobiście podaje dane np. podane e-maila w procesie zapisywania się do Newslettera;
  2. Automatycznie, podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu (np. pozyskanie danych za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii);
  3. Dane pozyskane od kontrahentów Administratora.

3) PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z oferowanych w Serwisie usług elektronicznych np. subskrypcji na Newsletter lub w innych celach związanych z świadczonymi przez Administratora usługami w zakresie określonym Regulaminem Serwisu Internetowego. Ponadto, dane osobowe przetwarzane są także w związku z kierowaną do Administratora przez Usługobiorcę w różnych sprawach korespondencją.
 3. Dane osobowe przetwarzane są również w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym polegających na przekazaniu danych odpowiednim organom państwowym).
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. o świadczenie usługi Newsletter , usługi w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie lub utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Usługobiorców) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO- wykonanie umowy.
Marketing bezpośredni (tj. usług i towarów własnych Administratora)Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą.
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych, przekazanie danych uprawnionym podmiotom (np. policja, prokurator)Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, analiza aktywności Usługobiorców podczas korzystania z Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb Usługobiorców w celu wyświetlania treści dostosowanych do ich potrzeb jak również treści odpowiadających geolokalizacji tj. treści o charakterze lokalnym, marketingu bezpośredniego, rozpatrywania kwestii zgłoszonych przez Usługobiorcę lub w celu innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Ponadto, dane osobowe Usługobiorców zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Użytkowników (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w celach zarządzania Serwisem, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), a także w celu realizacji zasady rozliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

4) OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo, dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego realizacja celów dla których były zebrane. Przepisy prawa mogą jednak wymagać od Administratora dłuższego przechowywania. I tak, dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy czasu:

 1. Obowiązywania umowy zawartej z Administratorem;
 2. Do czasu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Usługobiorcy);
 3. Rozpatrywania kwestii skierowanej do Administratora przez Usługobiorcę;
 4. Do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes)
 5. Wskazany w przepisach prawa, gdy przepisy te nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych;

Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przez roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Co do zasady Administrator bez zgody Usługobiorcy nie udostępnia danych osobowych. Mając jednak na uwadze, że świadcząc usługi w ramach Serwisu Administrator posługuje się podwykonawcami tj. podmiotami zewnętrznymi (wskazanymi w ust. 4 poniżej) dane osobowe udostępniane są podwykonawcom Administratora jeśli udostępnienie stanowi element wykonywanej na rzecz Usługobiorcy usługi. A ponadto, dane są udostępniane również podmiotom trzecim jeśli przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek do udostępnienia tych danych osobowych (np. organom ścigania).
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi)
  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), a także: agencjom marketingowym.
 5. Pod warunkiem uzyskania zgody Usługobiorcy, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych

6) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego (tj. zgodnego z przepisami prawa) stopnia ochrony w tym zakresie. Podkreślamy jednak, że w każdym wypadku umowa jaką Administrator zawiera z podwykonawcą spoza EOG zobowiązuje go do poufności i do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym dla osiągnięcia celu zakresie. Administrator w tym miejscu informuje, że niektórzy spośród jego podwykonawców np. Google, Facebook czy Alexa Internet Inc mają siedzibę poza terytorium EOG.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

7) MARKETING I PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych polega w szczególności na: prezentacji Usługobiorcy treści reklamowych odpowiadających preferencjom Usługobiorcy (reklama targetowana), prezentacji treści reklamowych nieodpowiadających preferencjom Usługobiorcy (reklama tradycyjna), przesyłaniu treści reklamowych na podany przez Usługobiorcę e-mail (w razie zapisu na Newsletter), podejmowaniu innych działań (w tym marketing bezpośredni albo działania (na które Usługobiorca wyraził zgodę)).
 2. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 3. Administrator informuje, iż w celu realizacji swych potrzeb marketingowych on sam, a także jego Partnerzy Biznesowi mogą stosować tzw. profilowanie przy wykorzystaniu automatycznego przetwarzania danych (w tym może się zdarzyć, że również i danych osobowych – w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii) tj. w celu emisji reklamy targetowanej, a więc reklamy odpowiadającej preferencjom Usługobiorców. Profilowanie polega na dokonywaniu automatycznej oceny lub analizy wybranych cech dotyczących osoby fizycznej w celu analizy jej zachowania bądź prognozowania jej zachowania w przyszłości. Wskazać należy, że decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Mimo profilowania to Usługobiorca podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie zainteresowany usługą/towarem wskazanym w reklamie targetwanej. Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w szczególności w związku z profilowaniem przez osoby trzecie tj. przez naszych Partnerów Biznesowych wymaga zgody Usługobiorcy, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 4. Administrator może kierować do Usługobiorcy treści marketingowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikowania, a w szczególności drogą: e-mail, SMS/MMS, rozmowy telefonicznej, pod warunkiem jednak że Usługobiorca wyraził zgodę na takie działania Administratora. Przy czym, zgoda, o której mowa może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność działań podejmowanych przez Administratora do czasu jej wycofania.

8) NEWSLETTER

 1. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie takim Usługobiorcom, którzy w celu korzystania z tej usługi podali swój adres e-mail, na który przesyłane są treści w ramach usługi o której mowa. Podanie swojego adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek bez jego podania świadczenie usługi Newsletter nie jest możliwe. Usługobiorca zarejestrowany do Usługi „Newsletter” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie subskrypcji na newsletter.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie wypisać się z listy subskrybentów Newsletter’a poprzez kontakt z Usługodawcą w jakichkolwiek formie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy newsletter@gazetaplus.pl, a także poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Usługobiorcy wiadomościach e-mail.
 3. Poprzez newsletter Usługobiorcy, który się na niego zapisał, wysyłane są informacje związane z problematyką poruszaną w Serwisie Informatycznym lub z powiadomienia o nowych treściach zamieszczanych w Serwisie Informatycznym. W treści Newslettera mogą znajdować się także treści o charakterze marketingowym, zarówno o towarach lub usługach Usługodawcy jak i jego parterów biznesowych.
 4. Dane osobowe podane w związku z subskrypcją na Newsletter są przetwarzane na podstawie i w celu: a) wykonania umowy tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO), b)uzasadnionego interesu Administratora (tj. treści marketingowe przesyłane w ramach Newslettera, w celach analityczno-statystycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. F) RODO), c) zgody Usługobiorcy (przesyłanie treści marketingowych dot. podmiotów trzecich), art. 6 ust. 1 lit. A) RODO).

9) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju dane osobowe Usługobiorcy przetwarza, komu te dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Usługobiorcy przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – które można zgłosić Administratorowi w jakikolwiek sposób – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administratora (np. cele analityczne, statystyczne – a w tym profilowanie). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

10) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies oraz z podobnych technologii. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Usługobiorcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości Usług Elektronicznych.
  2. w celach analityczno-statystycznych;
  3. W celach marketingowych, a w szczególności w celu prezentowania reklamy targetowanej;
  4. Prezentowania treści uwzględniających preferencje Użytkownika;
 3. Korzystając z Serwisu Internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie prywatności pliki cookies będą zapisywanie w pamięci urządzenia Usługobiorcy. Ponadto, korzystając z Serwisu, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies (i podobnych technologiach) w celach marketingowych (o czym mowa wyżej), a także na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia Użytkownika oraz na korzystanie z nich – przez Administratora oraz jego Partnerów Biznesowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a więc może być w każdej chwili wycofana.
 4. Informujemy, że za pomocą technologii cookies zbierane są wyłącznie tzw. dane eksploatacyjne, nie są natomiast zbierane dane osobowe bezpośrednio identyfikujące Usługobiorcę tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Mianowicie, dane osobowe jakie mogą być uzyskiwane za pomocą plików cookies i podobnych technologii to: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach Serwisu, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.
 5. Dane osobowe jakie są uzyskiwane za pomocą plików cookies (i podobnych technologii) przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: a) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – w celach prowadzenia marketingu własnego, na potrzeby dopasowania treści Serwisu, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń; b) na podstawie zgody – w celach marketingowych (innych niż marketing własny) przez Administratora, i jego Partnerów Biznesowych – polegających na dopasowaniu reklam do preferencji Użytkownika.
 6. Zgodę na instalowanie plików cookies Usługobiorca możne cofnąć poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma także możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 8. Administrator informuje, iż pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych instalowane są zarówno przez Administratora, a także jego Partnerów Biznesowych (tzw. pliki cookies firm zewnętrznych) – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika /informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy/. Celem marketingowym, o którym mowa jest w szczególności prezentowanie Usługobiorcom reklam targetowanych (o czym szczerzej w § 7 niniejszej Polityki) tj. reklam bazujących na przeprowadzonej automatycznie analizie podejmowanych w Serwisie przez anonimowych Użytkowników zachowań.
 9. Administrator informuje, że pliki cookies zbierane w celach analityczno – statystycznych zbierane są także przez niektórych z Partnerów Biznesowych, którym Administrator zlecił świadczenie takich usług (np. Google Inc. z siedzibą w USA, Geminus S.A. z siedzibą w Warszawie, Alexa Internet Inc. Z siedzibą w USA. Informujemy, że Użytkownik możliwe w każdej chwili zablokować w łatwy sposób udostępnianie Google Inc. informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu Użytkownik możne zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

11) PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA

 1. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Podane przez Usługobiorców – w ramach profilu Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usługobiorcy usługi informowania o aktywności Administratora w ramach tego profilu (podstawą jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), a także w celu promowania usług i produktów własnych ( podstawą jest uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. F) RODO).
 2. Administrator informuje, że może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy z wykorzystaniem danych wskazanych na pierwszej stronie niniejszej Polityki.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest systematycznie weryfikowana i jeśli zachodzi ku temu potrzeba – również aktualizowana. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, Administrator publikuje nową wersję polityki prywatności na tej stronach Serwisu.
 4. Aktualna wersja Polityki została obowiązuje od 21.03.2019 r.